Przyprowadzanie dzieci zdrowych - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Załącznik nr 3
do Uchwała Nr  VI/2019/2020
Rady Pedagogicznej PS w Wińsku
z dnia 12.09.2019 r.


PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA
DZIECI  ZDROWYCH DO PRZEDSZKOLA1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby  nie należy przyprowadzać do przedszkola.

3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką , wysypką, itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i  złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/ opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami  upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego , a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

12. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia  dziecka lub części grupy w sali).

13. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia , wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

15. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych  oraz wszystkich pracowników przedszkola.

16. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.

Procedura  obowiązuje z dniem podpisania.


Pytanie: Czy dyrektor przedszkola może prosić rodzica o zaświadczenie o wystąpieniu choroby zakaźnej i dopiero na jej podstawie informować pozostałych rodziców? Czy można prosić o zaświadczenie lekarskie również po przebytej chorobie zakaźnej?

Odpowiedź: Przedszkole nie może wymagać od rodziców przedstawiania zaświadczeń stwierdzających rozpoznanie choroby zakaźnej u dziecka lub potwierdzających, że dziecko jest już zdrowe po przebytej chorobie i może uczęszczać do przedszkola.  Nie ma przepisów, które uzasadniałyby domaganie się takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisania. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lekarz ma natomiast obowiązek pouczyć rodziców o środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym wskazać okres izolacji zalecany w określonej chorobie zakaźnej a rodzice muszą zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych (art. 5 ust. 2, art. 26 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).


Obowiązki informacyjne lekarza

Choroba zakaźna jest chorobą wywołaną przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, wymagająca izolowania osób chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Zarówno podmioty i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych jak i rodzice sprawujący pieczę nad chorą lub podejrzaną o chorobę zakaźną osobą małoletnią zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania. Jeśli lekarz, do którego zgłoszą się rodzice z chorym dzieckiem podejrzewa lub rozpozna chorobę zakaźną ma ustawowy obowiązek pouczyć ich o:
• środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne osoby,
• obowiązkach wynikających z przepisów ww. ustawy.
W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia publicznego, lekarz zobowiązany jest również podjąć działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań, w tym:
• skierować osobę podejrzaną o zachorowanie lub chorą na chorobę zakaźną do szpitala specjalistycznego zapewniającego izolację i leczenie oraz niezwłocznie poinformować szpital o tym fakcie. Choroby wymagające obowiązkowej hospitalizacji osoby chorej i podejrzanej o zachorowanie wymienione zostały w art. 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
• zorganizować transport uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby,
• pouczyć osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą osobą małoletnią o obowiązkach wynikających z art. 5 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Fakt udzielenia pouczenia jest potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji medycznej oraz podpisem pacjenta.
Pouczeni rodzice mają obowiązek zastosowania się do wydanych nakazów i zakazów oraz ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany (art. 116 § 2 Kodeksu wykroczeń).


Możliwe wprowadzenie specjalnych rozwiązań w statucie

Przedszkole powinno realizować cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy dzieciom zapewnić pełne bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za to ponosi dyrektor przedszkola (§ 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). W trosce o bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie musi godzić się na przyprowadzanie chorych dzieci i narażanie innych dzieci na kontakt z nim. W związku z tym, że nie ma przepisów, które uzasadniałyby domaganie się przez przedszkola zaświadczeń o stanie zdrowia dzieci, kwestie te należy uregulować wewnętrznie w statucie przedszkola lub w opracowanej procedurze postępowania na wypadek wystąpienia u dzieci objawów choroby, w tym choroby zakaźnej, albo w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określającej m.in. obowiązki rodziców oraz uprawnienia i obowiązki pracowników w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców. W wewnętrznych regulacjach można zamieścić zapis dający prawo nauczycielom do odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest ono chore.  Nie ma jednak podstawy prawnej, aby żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub o zakończonym leczeniu.

Nieporozumienia i problemy związane z przekazywaniem przez rodziców informacji o zachorowaniu dziecka mogą wynikać z nieprecyzyjnych lub niezrozumiałych przepisów wewnętrznych. Aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości należałoby doprecyzować wewnętrzne przepisy oraz podjąć działania uświadamiające rodzicom odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz negatywne skutki zaniedbań w tym względzie.
Ustawa z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 151) – art. 5, art. 26, art. 34,
• Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 821) - art. 116 § 2,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2.


Co powinien zrobić każdy dyrektor w związku z zagrożeniem koronawirusem

1. Porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
2. Wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
3. Zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
4. Zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
5. Poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
6. Nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
7. Poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
8. Powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy.
9. Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Aktualne informacje na temat koronawirusa znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia i GIS.


Wróć do spisu treści