Klauzula-nauka zdalna - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
RODO – Klauzula informacyjna

 
Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

 
Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO  − informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10, 56-160 Wińsko.
 
2. W  sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail kontakt@rodo-leszno.com.pl oraz pod numerem telefonu 783 479 791.
 
3.  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu  wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1  lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  2020 poz. 493).
 
4. Odbiorcami  danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym  się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np.  na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych  podmiotom prywatnym i publicznym.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.
 
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
  • 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku  wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa  członkowskiego, któremu    podlega administrator
  • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
  • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeńna podstawie art. 20 prawo do  przenoszenia danych
  • na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;
                 
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
Powiększ czcionke
Podświetl linki
Odsłuchaj tekst
Wróć do spisu treści