Regulamin przedszkola - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Załącznik nr 1           
do Uchwała Nr  6/2019      
Rady Pedagogicznej        
Przedszkola Samorządowego  
w Wińsku z dnia 12.09.2019 r.RERGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIŃSKUDla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Organizacja:

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00. Organizację pracy przedszkola reguluje „Ramowy rozkład dnia”. W czasie miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) przedszkole jest czynne tylko przez jeden miesiąc (ustalony w porozumieniu z organem prowadzącym i podany do wiadomości rodziców)

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

3. Przedszkole Samorządowe jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie placówki.
Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programów autorskich opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.

5. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby, po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu tego na piśmie (upoważnienie do odbioru dziecka). Sposób odbierania dziecka, w tym zachowanie w przypadku odbierania dziecka z ogródka przedszkolnego, reguluje procedura bezpieczeństwa.

6. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00. Od tej godziny realizowany jest program podstawy programowej (prowadzone są zajęcia) i każde spóźnienie powoduje zakłócenie pracy w grupie.

7. Każde dziecko ma przypisane miejsce w szatni. Powinno posiadać buty na zmianę,1x ręcznik, 2x bieliznę i odzież na przebranie (na długi i krótki rękaw/spodnie-spodenki). Dziecko korzystające z popołudniowego leżakowania: poduszeczkę, kocyk, prześcieradło na gumce w rozmiarze 140x120 + podkład higieniczny 90x100. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

8. Rodzice są zobowiązani do powiadamiania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w zakresie danych dziecka.

Rekrutacja:

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci już uczęszczające do Przedszkola Samorządowego. Decyzja rodziców o pozostawieniu dziecka na kolejny rok szkolny powinna być podjęta zgodnie z terminem wyznaczonym przez organ prowadzący na dany rok szkolny. O przyjęciu innych dzieci decyduje złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący w „Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji”. Dokumenty do pobrania w sekretariacie przedszkola.

3. Rezygnacja z wychowania przedszkolnego nie zwalnia rodzica od pokrycia należnych opłat.

4. Dyrektor przedszkola ma możliwość usunięcia dziecka z listy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Opłaty:

1. Rodzic jest zobowiązany do uiszczania opłat do 15 dnia każdego miesiąca:
- wyżywienie płatne za miesiąc z dołu (według zadeklarowanych posiłków)
- godziny ponad podstawę programową płatne z dołu.
Płatności należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane przez Przedszkole.

2. Dziecko należy odebrać do godziny 16.30. W przypadku nieodebrania dziecka z winy rodzica /osoby upoważnionej do odbioru w godzinach funkcjonowania przedszkola należy niezwłocznie poinformować Przedszkole lub wychowawcę.

3. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do czasu jego zamknięcia, a nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami po upływie 15 minut powiadamia dyrektora przedszkola, a po upływie pół godziny najbliższy komisariat policji

4. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu, teatrzyki, warsztaty itp. (koszty te mogą być rozliczane w ramach wpłat na Radę Rodziców).

Zdrowie dziecka:

1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów lub innych objawów świadczących o złym samopoczuciu dziecka. Rodzice są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tej zasady.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu takiej informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka.

3. Dzieci codziennie wychodzą na powietrze chyba, że zaistnieją warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw lub spacer.

4. W razie chorób zakaźnych, wirusowych i wszawicy rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wychowawcę.

Postanowienia końcowe:

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

4. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.

5. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy Przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi).


Powiększ czcionke
Odsłuchaj tekst
Wróć do spisu treści