Klauzula - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

  Z dniem 25 maja  2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o  Ochronie Danych).

   W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych  jako Administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy  poniżej  informację .

INFORMACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIŃSKU

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

  Na  podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25  maja 2018 roku
Administrator danych: Przedszkole Samorządowe w Wińsku, reprezentowana przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej Rozporządzenia informuje:

•  Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10, 56-160 Wińsko, reprezentowana przez Dyrektora.

•  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Wielowiejska pod  numerem telefonu każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
    - telefonicznie: 783479791
     - przez e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

•  Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Przedszkola Samorządowego  w Wińsku oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;

•  Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

•  Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2.  prawo dostępu do danych osobowych,
3.  prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4.  prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te  dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego Administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli  takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na  podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o  wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Przedszkolem Samorządowym w Wińsku oraz prowadzenia postępowań.

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Przedszkole Samorządowe w Wińsku.
Powiększ czcionke
Podświetl linki
Odsłuchaj tekst
Wróć do spisu treści