Przyprowadzanie i odbiór dziecka - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Załącznik nr 2
do Uchwała Nr  VI/2019/2020
Rady Pedagogicznej PS w Wińsku
z dnia 12.09.2019 r.


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA   
Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  W WIŃSKUPostanowienia ogólne
1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów lub inne upoważnione przez nich osoby, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko dla nauczyciela danej grupy, do której dziecko uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel.

3. Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola bez opieki: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

4. W godzinach od 6.00 do 7.45 rodzice /opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Godz. 7.45 dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczyciela, z którym rozpoczynają zajęcia

5. Dzieci przyprowadzane są do grup do godz. 8.00

6. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.

8. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczycieli     
o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

9. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zwichnięcia, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

10. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze, nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

11. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielom aktualnych telefonów kontaktowych.

Odbieranie dziecka
1. Dzieci przebywające w przedszkolu w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  należy odebrać do godz. 13.00.

2. Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień, należy odebrać do godziny 16.30.

3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione na piśmie bądź za pomocą SMS(tylko w nagłych wypadkach)

4. Placówka ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu bądź pozbawieniu praw rodzicielskich, odbioru dziecka z przedszkola.

5. Pisemne upoważnienie składa się w Karcie Informacyjnej na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje ono przez cały rok szkolny lub do  odwołania.

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

9. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna prawnego w stanie nietrzeźwym powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej oraz wydział rodzinny sądu rejonowego.

10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

11. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu zabaw/ w przedszkolu po odebraniu dziecka nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

12. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do czasu jego zamknięcia, a nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami po upływie 15 minut powiadamia dyrektora przedszkola, a po upływie pół godziny najbliższy komisariat policji

13. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka.


Wróć do spisu treści