Deklaracja dostępności - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIŃSKU

zgodnie  z obowiązującymi przepisami / Ustawa z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U z 2019, poz. 1696 /  wyznaczył

PANIĄ IWONĘ FORMUSIEWICZ

na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności
w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W WIŃSKU


Dane Kontaktowe:
Przedszkole Samorządowe w Wińsku
ul. Na Piaski nr 10
56-160 WińskoPodstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696 z późn.zm.)***
Powiększ czcionke
Podświetl linki
Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst

Deklaracja Dostępności


Przedszkole Samorządowe w Wińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pswinsko.pl.


 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06.

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.

  Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.

  Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficzne.

  Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.

  Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

  Struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść.

  Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Przedszkole Samorządowe w Wińsku jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.


  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-31.


  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  SKRÓTY KLAWISZOWE
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.

  Klawisze strzałek góra, dół - przewija stronę.

  Klawisze ctrl++ - powiększa stronę.

  Klawisze ctrl+- - pomniejsza (oddala) stronę.


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Formusiewicz, sekretariat@pswinsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 380 90 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Dostępność architektoniczna


  Budynek Przedszkola Samorządowego w Wińsku znajduje się przy ul. Na Piaski 10. Budynek jest dwukondygnacyjny, połączony łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Wińsku. W budynku schody wyposażone są w obustronne poręcze oraz taśmy antypoślizgowe, szerokość ciągów komunikacyjnych pozwala na swobodne poruszanie się. Placówka umożliwia wejście do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami. Od 11.02.2022r. obok wejścia do budynku przedszkola zostało wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.


  Placówka będzie pracować nad wprowadzeniem udogodnień  służących poprawie dostępności.


  ***  RAPORT DOSTĘPNOŚCI
  stan na 01.01.2021r.
  ***  WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
  INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ
  ***
  PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W PRZEDSZKOLU   SAMORZĄDOWYM W WIŃSKU

  opracowany w oparciu o:
  - ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19.07.2019r. t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1062.  
  - ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4.04.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 848.
  L.p.
  ZADANIE
  TERMIN REALIZACJI
  1.
  Wyznaczenie osoby wykonującej zadania koordynatora dostępności i opublikowanie tej wiadomości na stronie internetowej.
  31.01.2021r.
  2.
  Sporządzanie i publikacja na stronie internetowej Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego.  
  Pierwszy do  31.03.2021r.,  Następne – wg. terminów określonych w art.11 ust.1 ustawy z 19.07.2019r. wskazanej wyżej
  3.
  Opracowanie Deklaracji Dostępności.
  31.03.2021r.
  4.
  Publikacja na stronie internetowej Deklaracji Dostępności.
  31.05.2021r.
  5.
  Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny, w formie tablicy z opisem pomieszczeń.
  10.06.2021r.
  6.
  Zapewnienie odpowiedniej nawigacji do gabinetu Dyrektora przedszkola, sekretariatu i toalety za pomocą kontrastowych pasów na podłodze.
  31.05.2021r.
  7.
  Oznaczyć szklane elementy drzwi (wejście główne) poprzez naklejenie kontrastowych pasów, tak aby były one widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku.
  10.06.2021r.
  8.
  Oznaczyć włączniki światła (przy wejściu głównym) poprzez naklejenie kontrastowych pasów, tak aby były one widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku.
  10.06.2021r.
  9.
  Wyznaczenie (co najmniej jednego) miejsca postojowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnością możliwie jak najbliżej wejścia do budynku  - w oparciu o pozytywną opinię organu prowadzącego i po dokonaniu analizy warunków technicznych umożliwiających wykonanie.
  31.03.2022r.
  Sporządził: Koordynator ds. dostępności

  Zatwierdzam do realizacji      
  Dyrektor placówki           


   

  Wróć do spisu treści