Regulamin parkingu - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
REGULAMIN
korzystania z parkingu szkolnego Szkoły Podstawowej
w Wińsku przy ul. Na Piaski 12


§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niedozorowanego, będącego w zarządzie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wińsku.
 2. Ożytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. W godzinach 7:00 - 16:00 Parking przeznaczony jest wyłącznie dla rodziców/ opiekunów dzieci do lat 7 uczęszczających do Szkoły, Przedszkola i Żłobka przy ul. Na piaski 10 - 12.

§ 2
 1. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Wjazd na parking stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu z jednoczesną akceptacją wyłączenia odpowiedzialności Dyrektora Szkoły od szkód wymienionych w § 4, a mogących wystąpić na Parkingu.
 4. Parking jest niestrzeżony, objęty monitoringiem wizyjnym. Zarządcą danych pochodzących z monitoringu w rozumieniu przepisów RODO jest Zarządca Parkingu.

§ 3
Na terenie Parkingu:
 • obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
 • obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
 • parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, za wyjątkiem pojazdów, którym Dyrektor Szkoły udzielił zgody na parkowanie.

§ 4
 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Dyrektora Szkoły z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§ 5
Na terenie Parkingu zabronione jest:
 • palenie papierosów i stosowanie innych używek,
 • spożywanie alkoholu,
 • przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z parkowaniem samochodu, wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu albo dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
 • zaśmiecanie Parkingu.

§ 6
 1. Bezpieczne przejście z parkingu do szkoły, przedszkola i żłobka odbywa się oznaczonymi drzwiami wejściowymi do budynku szkoły.
 2. Dzieci z przedszkola i żłobka przeprowadzane są przez budynek do głównych drzwi wejściowych szkoły, a następnie wejściem zewnętrznym do budynku przedszkola/żłobka.

§ 7
Wszelkie skargi i wnioski wynikające z korzystania z Parkingu należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wińsku.

§ 8
Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2021 roku.Orginał do wglądu:
Powiększ czcionke
Wróć do spisu treści