Wewnętrzna-procedura-bezpieczeństwa-linki - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Wewnętrzna-procedura-bezpieczeństwa-linki

Strony specjalne > Ułatwienia dostępności > Dokumenty-ulatwienia

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2020/PS    
Dyrektora Przedszkola Samorządowego  w Wińsku
z dnia 28 sierpnia 2020r.               WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIŃSKU
ul. Nowa 2 56-160 Wińsko
od dnia 01 września 2020r.Pobyt  dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na  czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych, jak i  personelu.  W związku
z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu zasad:
 
 
I. Kryteria.
 
 1. Minimalna  przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w każdej sali  będzie wynosiła nie mniej, niż 1,5m2 przypadające na każde dziecko.
 2. Ilość  dzieci uczęszczających do przedszkola uzależniona jest od wielkości  sali i liczby wychowanków w grupie - maksymalnie 25 dzieci.
   
 
II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
 
1.  Najpóźniej pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu  rodzice/opiekunowie  zobligowani są do przekazania oświadczenia  (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie jest jednoznaczne ze zgodą  Państwa na wszystkie obowiązujące w przedszkolu procedury. Przedszkole  będzie czynne od godz. 6.00 do godz. 16.30. Rodzice/opiekunowie   zobowiązani są przyprowadzać dziecko do przedszkola w wg. złożonych  deklaracji lub podanego niżej harmonogramu:

WEJŚCIE GŁÓWNE
 
WCHODZĄ DZIECI   Z GRUPY 3 LATKI  I  4 LATKIWEJŚCIE BOCZNE  
 
WCHODZĄ DZIECI  Z GRUPY 5 LATKI  I  6 LATKI A i B


2.  Po tym czasie dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania powyższych  godzin. Podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci  rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi zobowiązani są oczekiwać przed  wejściem do przedszkola i zachowywać odległość co najmniej 2 metrów  względem innych osób.

Obowiązująca  procedura wynika ze specjalnej organizacji pracy, która uniemożliwi  stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 
 1. Dziecko  powinno być przyprowadzane do Przedszkola tylko przez jednego, zdrowego  rodzica/opiekuna, bez innych osób towarzyszących.
 2. Dziecko  przy wejściu do budynku przedszkola odbierane jest przez pracownika  przedszkola według ustalonej godziny i zaprowadzane do szatni, a stamtąd  do sali.
 3. Odbiór dzieci z  przedszkola odbywa się według tej samej zasady. Dziecko jest odbierane  przy wejściu do budynku przedszkola, według ustalonej godziny.
     

DROGI  RODZICU! Zwracamy się do Ciebie z prośbą, o przestrzeganie ustalonego  harmonogramu godzin. Nie spowoduje to zakłóceń w działalności naszego  przedszkola oraz  innych grup, a zwiększy tylko bezpieczeństwo nas  wszystkich.
 

4.  Na czas pandemii obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren  przedszkola. Kontakt z wychowawcą odbywa się będzie poprzez sms, e-mail  lub rozmowę telefoniczną.
 
5. W czasie drogi do i z placówki dziecko, które ukończyło 4 rok życia, musi być zaopatrzone w indywidulaną osłonę nosa i ust.
 
6.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych, zabrania się przyprowadzania dziecka do przedszkola.
 
7.  Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów  chorobowych. Jeżeli dziecko, w trakcie pobytu w przedszkolu będzie  manifestowało. przejawiało niepokojące objawy chorobowe, nauczyciel  dokona pomiaru temperatury ciała dziecka i w razie konieczności dziecko  zostanie odizolowane w wyznaczonym w placówce miejscu.
 
8. Rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 
9. Dziecko  nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych  przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze  specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z  niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni  zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast  rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie /  pranie / dezynfekcję zabawki.
 
10.  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce  rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie  placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i  nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w  której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach  domowych). Należy  ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres  adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom  zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 
 
III. Przebywanie dzieci w sali przedszkolnej
 
 1. Każda grupa dzieci będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do każdej grupy będzie przyporządkowany wyznaczony nauczyciel.
   
 
IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja sal przedszkolnych
 
 1. Sale w przedszkolu w czasie zajęć będą wietrzone co najmniej raz na godzinę (odpowiedzialny nauczyciel)
 2. Wszystkie  przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np.  pluszowe zabawki), zostaną czasowo usunięte z sali (odpowiedzialny  nauczyciel).
 3. Wszystkie pozostałe przedmioty i zabawki znajdujące się w sali, będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.  
 4. W  przedszkolu prowadzona będzie kontrola codziennych prac porządkowych  (Rejestr Prac Porządkowych) ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w  czystości ciągów komunikacyjnych - dezynfekcji powierzchni dotykowych  (poręczy, klamek) i powierzchni płaskich, w tym parapetów, blatów w  salach i innych pomieszczeniach, w tym w  pomieszczenia spożywania  posiłków, oraz podłóg, krzeseł, włączników oraz wszelkich innych -  których dokonywać będą pracownicy obsługi w czasie trwania zajęć jak i  po zakończonych zajęciach.
 5. Pracownicy  przedszkola zostaną wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej –  jednorazowe rękawiczki/maseczki (na usta i nos)/przyłbice.
         
V. Zasady zachowania się w budynku przedszkola
 
 1. Pracownicy  przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych  i  zobowiązani są do pomiaru temperatury przed rozpoczęciem pracy oraz  dezynfekcji rąk po każdym przyjściu i wyjściu z budynku przedszkola.
 2. Pracownicy  zobowiązani są do utrzymywania dystansu między sobą wynoszącego minimum  1,5 metra, w budynku przemieszczają się jedynie w celu wykonywania  obowiązków służbowych i zobowiązani są do częstego mycia/dezynfekcji rąk  zgodnie z instrukcją oraz zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i  kichania (nie dłonią), unikają dotykania ust, nosa i oczu.  
 3. Pracownicy  obsługi prace porządkowe wykonują we wzmożonym reżimie sanitarnym.  Każdorazowo dezynfekują toalety i umywalki, wietrzą (co godzinę)  pomieszczenia budynku przedszkola, w których nie odbywają się zajęcia  oraz sale przed i po zakończonych zajęciach.
 4. W  przedszkolu będzie prowadzony „Rejestr Osób Trzecich” obejmujący: datę,  imię i nazwisko osoby, względnie nazwę firmy, nr telefonu.  
 5. Pracownicy  przedszkola zobowiązani są do zapoznania z treścią niniejszej procedury  i przestrzegania jej postanowień  (załącznik nr 2).
         
 
VI. Działania profilaktyczne
 
 1. Dzieci  będą regularnie, jak do tej pory, myły ręce wodą z mydłem, w  szczególności po przyjściu do placówki, przed posiłkami i po posiłkach,  po przyjściu z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety.
 2. W  toaletach są wywieszone plakaty dotyczące zasad prawidłowego mycia rąk  (załącznik nr 2) – dla dzieci oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego  korzystania z płynów do dezynfekcji( załącznik nr 3) – dla nauczycieli i  personelu sprzątającego.
   
 
VII. Przebywanie dzieci na placu zabaw.
 
 1. Przebywanie  dzieci na placu zabaw będzie się odbywało w ściśle ustalonych godzinach  przy zachowaniu zmianowości grup, tj. każda grupa będzie przebywała na  terenie placu zabaw o innej godzinie.
 2. Sprzęt na placu zabaw i boisku będzie regularnie czyszczony z użyciem bezpiecznych dla dzieci detergentów.
   
VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
 1. W   Przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby, u  której  stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to jest zaopatrzone w  maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do  dezynfekcji rąk.
 2. W   przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak  kaszel,  gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku),  dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie   przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor  kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/opiekunem  dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i  informuje o objawach.
 5. W  przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu  rodzica/opiekuna dziecka  podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo  powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację  Epidemiologiczną.
 6. Wskazany  przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami  pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel,  jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w  której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i  dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł,  zabawek).
 8. Dziecko  w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje  wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z  pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada  maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W   przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku  niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik  niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę  wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki  ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor  lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych  dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i  poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor  lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w  dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i  polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar,   w którym przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest  niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak  klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego       wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie,  które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po  opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są  powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor  lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba  podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor  informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach  chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia  COVID-19.
 17. Dyrektor  wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie  dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki  zakażenia.
 18. W  przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o  potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w  ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Powiększ czcionkę
Wyłącz podświetlanie linków
Wróć do spisu treści