Statut-czcionka - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Statut-czcionka

Strony specjalne > Ułatwienia dostępności > Dokumenty-ulatwienia

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe.

2. Lokalizacja przedszkola:
Sedzibą przedszkola jest obiekt Przedszkola Samorządowego w Wińsku, zlokalizowany przy ulicy Nowej 2, w którym funkcjonują  oddziały przedszkolne:
a) oddział dla dzieci 3 – letnich
b) oddział dla dzieci 4 – letnich
c) oddział dla dzieci 5 – letnich
d) oddział dla dzieci 6 – letnich

3. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole Samorządowe w Wińsku
ul. Nowa 2, 56 -160 Wińsko
NIP: 988-03-00-028 REGON 000924655

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wińsko.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole jest samorządową jednostką budżetową.

7. Ilekroć mowa w statucie jest o: Przedszkole - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
2) wspomaganiu indywidualnego rozwoju i udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów   oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
        
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
5) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
6) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
7) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
8) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,  w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
9) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
10) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
11) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
12) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
13) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
14) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
15) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
16) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
17) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,
19) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania  oraz zajęć rewalidacyjnych, w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
20) przedszkole stwarza warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej poprzez:
a) pełną realizację celów i zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
c) dostarczanie rodzicom informacji odnośnie gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej,
d)  współpracę ze szkołą i z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
e) umożliwienie dziecku 6-letniemu odbycia  w przedszkolu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
f) na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
g) dyrektor wydaje, wyżej wymienione,  zezwolenie przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku rodzica dołączono: orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 3
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 3
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
3) na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim  z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych,
3) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
4) zatrudnianie w oddziałach nauczycieli którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
5) zatrudnianie w grupie 3,4-latków pomocy nauczyciela – pracownika do prac lekkich, który pomaga w opiece nad dziećmi podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza nim,
6) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
7) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,
8) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
9) zapewnienie dzieciom codziennego odpoczynku w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne wyciszające,
10) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy,
11) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
12) rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko
w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica),
13) w przedszkolu z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej, nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich, ani podawania farmaceutyków.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY PRZEDSZKOALA I ICH KOMPETENCJE
 
§ 4
 
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor– Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;

§ 5

1. Dyrektor:
1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ,  a w szczególności:
1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących ;
3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami  prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) powołuje przedszkolną komisję rekrutacyjną;
5) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności  nauczyciela;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
10) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym  jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w szkole;
11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną
13) organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne
15) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły przedmiotowe, problemowo - zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
16) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
17) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
18) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
19) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie   oraz zagrożonych   niedostosowaniem   społecznym   prowadzą   lub  uczestniczą  w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
20) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
                            
3. Dyrektor organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe oraz właściwego kuratora oświaty, organowi prowadzącemu w terminach zgodnych z przepisami;
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok przedszkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe oraz właściwego kuratora oświaty, organowi prowadzącemu w terminach zgodnych z przepisami;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
5) zawiesza,  za  zgodą  organu  prowadzącego, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sytuacjach  wystąpienia   w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora;
6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku przedszkolnym i placu zabaw;
7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i  czystość;
9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
10) opracowuje  projekt  planu  finansowego  przedszkola  i  przedstawia  go  celem  zaopiniowania  Radzie  Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
12) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na przedszkolnym boisku;
13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
14) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
15) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;
16) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o  finansach publicznych.
                      
4. Dyrektor  prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami  ;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom  samorządowym  zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych  w przedszkolu;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje  nagrody  dyrektora oraz wymierza  kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji iobsługi przedszkola;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowaniai  zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

5. Sprawuje opiekę nad wychowankami/uczniami:
1) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i nauczycieli postanowień statutu przedszkola;
2) zapewnia korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej i określa warunki korzystania z wyżywienia;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

6. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy

§ 6

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora.

§ 7

1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Wińsku jest kolegialnym organem przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 5 dni przed zebranie zgodnie z ustalonymi zasadami.

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do  przewodniczącego  rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w zebraniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora.

7. Zebrania Rady  Pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Zebrania mogą być zorganizowane:
1) z inicjatywy przewodniczącego,
2) na wniosek organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
4) z inicjatywy Rady Rodziców.

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji  stanowiących :
1) uchwala  regulamin  swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących przedszkola;
3) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) uchwala statut Przedszkola i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

10. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku;
2) opiniuje projekt innowacji do realizacji w  Przedszkolu;
3) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego;
4) opiniuje organizacje pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych;
5) opiniuje propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7) opiniuje projekt finansowy przedszkola;
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora;
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem  statutowym  jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska  dyrektora;
11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

11. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia  nauczycieli;
7) ma prawo składania  wniosku  wspólnie  z Radą Rodziców   o  zmianę  nazwy przedszkola i nadanie mu imienia;
8) może wybierać delegatów do Rady Rodziców;
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora;
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad  Przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola i jej dyrektora;
2) organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie ze stanowiska dyrektora.

13. Rada pedagogiczna ma prawo:
1) wymagać od dyrektora szkoły realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
2) zapoznać się ze sprawozdaniem ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
3) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny.

14. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Dyrektor  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  Organ  sprawujący  nadzór   pedagogiczny  uchyla chwałę w razie stwierdzenia jej  niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

17. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty zebrania;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
4) przyjęty porządek zebrania;
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, przebieg głosowania i jej wyniki;
6) podpis przewodniczącego i protokolanta.

18. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

19. Protokół sporządza się w ciągu 7 dni po zakończeniu obrad.

20. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

21. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

22. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

23. Nieobecność na posiedzeniu rady członkowie usprawiedliwiają jej przewodniczącemu.

§ 8

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami   Przedszkola.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym  przedstawiciel rodziców (prawnych opiekunów) z każdego oddziału,  wybranych w wyborach  przez rodziców danego oddziału;

4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

5. Celem Rady Rodziców jest:
1) reprezentowanie Przedszkola
2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
3) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Przedszkola.

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola;
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność , wśród nich zaś:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Przedszkolu, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
b) znajomość statutu  Przedszkola Samorządowego i innych obowiązujących regulaminów  
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola,
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola , organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez Dyrektora;
4) opiniowanie decyzji Dyrektora o dopuszczeniu do działalności w Przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
6) opiniowanie ustalonych przez dyrektora kart pracy i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Przedszkolem, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady Pedagogicznej w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
10. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora, innych organów Przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola;
3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora.

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

13. Tryb wyboru członków rady:
1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
2) datę wyboru do Rady Rodziców, Dyrektor podaje do wiadomości rodziców i nauczycieli i nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia Przedszkola,
c) do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
e) wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca   klasy,
g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
i) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor ,
j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

14. W celu wspierania działalności    statutowej    Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 9

1. Wszystkie organy Przedszkola  współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ Przedszkola  planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być  uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi w celu ich powielenia   i przekazania kompletu każdemu organowi  Przedszkola.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy Przedszkola  mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne  zebrania  przedstawicieli innych  organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów Przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej  poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci

§ 10

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają z Przedszkolem w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice współpracując z Przedszkolem mają prawo do:
1) znajomości statutu Przedszkola Samorządowego, a w szczególności do znajomości celów i zadań Przedszkola , programu wychowawczego-profilaktycznego Przedszkola;
2) współudziału w pracy wychowawczej;
3) znajomości organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor po zebraniu Rady Pedagogicznej;
4) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
5) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola: dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do  przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne;
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce i przybory;
5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć przedszkolnych;
6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w przedszkolu;
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z wychowawcą;
10) współpracowania  z  nauczycielami  w  przezwyciężaniu  trudności  w  nauce  dziecka,   trudności  wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok przedszkolny harmonogramem zebrań.

§ 11

1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.

2. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

3. W przypadku sporu między organami Przedszkola, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w Zespole Mediacyjnym.

4. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy.

3. Sposób rekrutacji przyjęcia dzieci do przedszkola określa dokument uchwalony przez Radę Gminy w Wińsku – „Zasady , harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko” ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

4. Przedszkole jest placówką, do której uczęszczają dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają edukację przedszkolną kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

7. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat jedynie wtedy, kiedy zostały odroczone od spełniania obowiązku szkolnego.

8. Do przedszkola mają prawo uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat.

9. Za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. W oddziale, do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych

10. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.

§ 13

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) 6 sal przeznaczonych do nauczania i opieki wraz z zapleczem sanitarnym,
2) gabinet terapii logopedycznej i  psychologicznej,
3) szatnię dla dzieci,
4) pomieszczenia gospodarcze,
5) ogród przedszkolny z urządzeniami terenowymi do zabawy dla dzieci.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.

3. Arkusz organizacyjny zespołu zatwierdza organ prowadzący. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego,
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
6) liczbę pracowników obsługi,
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez  psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 
4. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez Organ Prowadzący.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 14

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci nieodpłatne zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
1) religia
2) logopedia
3) język angielski
4) W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną opiekę z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.
5) Przedszkole jest zobowiązane zapewnić zajęcia dodatkowe dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne: religia, język obcy nowożytny wynikające z podstawy programowej.
6) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) dla dzieci 3-4 letnich -15 -20 minut
b) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
7) Organizację zajęć dodatkowych ustala dyrektor przedszkola.

§ 15

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 –ciu godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności.

4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 16

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

3. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo –opiekuńczo- dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i są dopuszczone do realizacji przez dyrektora.

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

3. Przerwę wakacyjną określa organ prowadzący i może być ,wykorzystana na:
1) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
2) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

4. Zgodnie z zapisami konwencji praw dziecka uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
5. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych i innych, a dotyczy to:
1) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu
2) w grupach łączonych nie może liczba dzieci przekroczyć 25 osób.

6. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
7. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 16.30 .

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY

§ 18

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu są dobrowolne i bezpłatne, a udział dziecka  w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

4. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

5. Dyrektor przedszkola informuje w formie pisemnej rodziców dziecka o:
1) potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2) ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania tejże pomocy;
3) wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
    
6. Przedszkole organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w pokoju 317;

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści,  w szczególności psycholodzy, logopedzi.

8. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

9. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna oraz specjalistyczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
4) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;
5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
9) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych
10)  stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola  oraz w środowisku społecznym,
11) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u  którego  stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 19

1. Pomoc psychologiczno -  pedagogiczna i specjalistyczna świadczona jest dzieciom, wynika  z:
1) niepełnosprawności dziecka
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) szczególnych uzdolnień;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) choroby przewlekłej;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzeń przedszkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych.
                      
2. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie)
2) dyrektor przedszkola
3) nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści
4) poradnia psychologiczno - pedagogiczna
5) asystent edukacji romskiej
6) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia
7) pracownik socjalny
8) asystent rodziny
9) kurator sądowy
10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
                  
3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie zespołu.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

5. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalistycznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności:  psycholog, logopeda, pedagog specjalny, pracownicy przedszkola  poprzez zintegrowane oddziaływanie na dziecko.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia,
4) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
5) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych.
6) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, która organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych:
a. zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z dzieckiem,
b. objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie,
c. dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

7. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

9. W przypadku dziecka zdolnego tworzy się Plan Działań Wspierających;

10. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.

11. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

13. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

15. Dopuszcza się prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

16. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

17. Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 20

1. Do zadań psychologa/pedagoga należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
2) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań, a także zgłaszanych przez rodziców,
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli,
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
5) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
6) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej wspólnie z nauczycielem wspomagającym i nauczycielem wychowania przedszkolnego,
7) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców,
8) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,
9) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji,
10) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego,
11) opieka nad gabinetem psychologicznym,
12) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
                      
2. Do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy –wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej,
2) diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy,
3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców,
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej,
6) prowadzenie terapii logopedycznej,
7) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
8) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy,
9) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
10) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym,
11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
                    
§ 21

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego lub dwóch nauczycieli, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

ROZDZIAŁ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 22

1. Przedszkole  zatrudnia nauczycieli oraz pracowników  niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.

3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
          
4. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

§ 23

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.

4. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków.

5. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

6. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

7. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

8. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

9. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

10. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

11. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
15) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c. włączenia ich w działalność przedszkola,
18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
                                            
§ 24

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, zaleca się ,aby nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

ROZDZIAŁ 8
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

§ 25

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,
2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
2) kartę pracy indywidualnej,
3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną.

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb,
2) zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym,
3) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,
4) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci 6 - letnich,
5) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka,
6) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,
7) kontakty indywidualne,
8) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
9) wycieczki, festyny;
10) spotkania adaptacyjne,
11) kącik dla rodziców.

ROZDZIAŁ 9
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 26

1. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych,
3) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
5) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
6) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola,
7) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców.
          
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dożywianie;
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
6) odbieranie dziecka w godzinach funkcjonowania przedszkola,
7) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
8) w przypadku dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,rodzice zobowiązani są do:
a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
b. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
c. w przypadku realizowania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, zapewnienie dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 27

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
        
3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim, jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
8) zdrowego jedzenia.
            
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
5) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy

§ 28

Nagrody i kary

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela,
2) pochwałą do rodziców,
3) nagrodą rzeczową ( naklejką), dyplomem,
4) pochwałą dyrektora.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
4) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 29

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu,
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem,
    
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Wińsku, PPP w Wołowie),
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
      
4.  Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Wińsko.

Rozdział 10
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§ 30

1. Rodzice (opiekunowie prawni), a także osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka, przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo  w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi w umowie godzinami pobytu dziecka w przedszkolu
1) rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielce pracującej z dziećmi w sali,
2) przy odejściu do domu, dziecko akcentuje nauczycielce odejście z sali poprzez pożegnanie, używając zwrotu grzecznościowego.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę, upoważnioną na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).

4. Wszystkie oświadczenia znajdują się w miejscu dostępnym i widocznym dla innych nauczycieli sprawujących ewentualne zastępstwo.

5. Nauczyciel ma obowiązek upewnienia się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

6. Rodzic może upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola pod warunkiem, że rano po przyprowadzeniu dziecka przedłoży nauczycielce upoważnienie.

7. Przedszkole nie zezwoli na odebranie dziecka w przypadku jeżeli:
1) zakaz taki wynika ze stosownego orzeczenia sądu,
2) po dziecko zgłasza się osoba , której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
3) jeżeli po dziecko zgłosi się osoba nieupoważniona do jego odbioru.

8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 1600 nauczyciel powinien telefonicznie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, a w razie braku powyższej możliwości, po odczekaniu ok. 1 godziny z dzieckiem w przedszkolu, ma prawo oddać dziecko na policję w celu zapewnienia mu dalszej opieki.

9. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczycielka niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

11. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci z objawami choroby, co regulują odrębne przepisy.
      • stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.

ROZDZIAŁ 11
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU

§ 31

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5-ciu godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

2. Świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.
1) Opłata za powyższe świadczenia obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka.
2) Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka zadeklarowaną w umowie, rodzic/opiekun prawny ponosi opłatę w wysokości 1zł.
3) Z opłaty za powyższe świadczenia zwolnieni są rodzice dzieci, których dzieci ukończyły 6 lat i spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa w pkt 2 oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określa Regulamin Pobytu dzieci w przedszkolu;

4. Zasady odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2) z tytułu usprawiedliwionej nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej zgodnie z przyjętymi zasadami,
3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: śniadanie, śniadanie –obiad, śniadanie – obiad – podwieczorek.

5. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do terminowego wnoszenia ustalonych opłat.

ROZDZIAŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Statut przedszkola uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad uchwaleniem statutu.

2. Uchwalenie  statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola,

4. Statut Przedszkola Samorządowego w Wińsku w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem  uchwalenia 23 września 2019 roku.


Pomniejsz czcionkę
Wróć do spisu treści