Home-linki - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Powiększ czcionkę
Wyłącz podświetlanie linków
<<>> Uwaga! Od 01.08.2024 r. do 31.08.2024 r Przedszkole Samorządowe w Wińsku ma przerwę w pracy!<<>>
Uwaga!
Gabinet Dentystyczny jest czynny przez całe wakacje!
Zapraszamy!

Lekarz stomatolog przyjmuje dzieci bezpłatnie (świadczenia w gabinecie są wykonywane na NFZ)  i po wcześniejszej zgodzie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego.
Zachęcamy do korzystania z gabinetu stomatologicznego zarówno w celu przeglądów jak i leczenia.***

Uwaga Rodzice/Opiekunowie Prawni
Zmiana rozkładu jazdy autobusówInformujemy że ze względu na zbliżające się zakończenie roku szkolnego zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusów.
 • Dnia 20.06.2024 r. odbędą się tylko pierwsze kursy.
 • Dnia 21.06.2024 r. rozkład jazdy będzie zmieniony, szczegóły w załączniku do wglądu, bądź pod linkiem >Rozkład jazdy na 21.06- piątek<


Do wglądu:***Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Wińsku realizuje projekt:

Przedszkolaki - Bystrzaki w Gminie Wińsko!, nr FEDS.08.01-IZ.00-0037/23-00

Projekt wdrażany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wińsko w województwie dolnośląskim w okresie 01.03.2024-31.08.2026 poprzez:
 • utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzelowie;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc;
 • organizację zajęć rozwijających umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne dzieci z OWP w Krzelowie, Orzeszkowie, Wińsku oraz Głębowicach;
 • doposażenie ww. OWP w pomoce dydaktyczne;
 • podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych kadry ww. OWP.

Projekt będzie uzupełniony w każdym z OWP o działania z zakresu:
 • wspierania zdrowia psychicznego dzieci,
 • edukacji ekologicznej,
 • działań na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM.

Grupa docelowa w ramach projektu to 259 dzieci w wieku przedszkolnym (131K, 128M), w tym 58 (24K,34M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, w tym:
 • OWP w Wińsku: 135 dzieci (69K, 66M) dzieci, w tym 18 (6K, 12M) dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 12 osób  z kadry pedagogicznej i zarządzającej.

Wdrożone zostaną następujące działania
1) Poprawa jakości kształcenia w OWP w Wińsku:
 • Zajęcia TUS (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia z języka angielskiego (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia integracji sensorycznej (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia z rytmiki (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia logopedyczne (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia logopedyczne indywidualne dla 1 os. (40h/os.)=40h
 • Zajęcia z terapii ręki (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia plastyczne (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia teatralne (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia sportowe (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia z radzenia sobie z emocjami indywidualne dla 1 os. (40h/os.)=40h
 • Zajęcia z edukacji ekologicznej (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia z kodowania (2gr. x 40h)=80h
 • Zajęcia z klocków LEGO (1gr. x 40h)=40h
 • Zajęcia z robotyki (2gr. x 40h)=80h
 • Wyjazd edukacyjny do Teatru Lalek we Wrocławiu x1
 • Wyjazd edukacyjny do Kiszonek Sznajderów w Karnicach x1
 • Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie x1
 • Wyjazd edukacyjny na wystawę klocków LEGO we Wrocławiu x1
 • Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych
 • Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych STEM/STEAM
2) Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych kadry OWP w Wińsku:
 • Szkolenie: Trener TUS II stopień w wymiarze 16h dla 5 osób
 • Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna w wymiarze 3 semestrów dla 1 osoby
 • Szkolenie: Miogopedia - terapia miofunkcjonalna w wymiarze 20h dla 1 osoby
 • Szkolenie: LEGO Education dla przedszkoli dla w wymiarze 8h dla 1 osoby
 • Szkolenie: obsługa monitora interaktywnego w wymiarze 2h dla 12 osób.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 80%.
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 100%.


Wartość projektu: 1 723 807,16 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 379 045,72 PLN***

    


ZPŚ.641.18.2024.DŁ

Warszawa, 12 maja 2024

Państwo
Rodzice i Opiekunowie
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

od początku roku w Europie stale rośnie liczba zachorowań na odrę. Światowa Organizacja
Zdrowia oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oceniają, że – choć
ryzyko zachorowania na poziomie populacji ogólnej jest niskie – to ogniska choroby będą
się pojawiać we wszystkich krajach. Powodem jest niewystarczający poziom zaszczepienia
przeciw odrze (szczególnie drugą dawką). W nadchodzących miesiącach spodziewamy się
dużego wzrostu zachorowań. Szczepienie chroni przed odrą. To podstawowy środek
zabezpieczenia dziecka przed tą groźną chorobą.

Wszystkie dzieci – od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia – mogą korzystać z
bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej. Szczepienia ochronne są obowiązkowe i
realizowane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2024 (PSO).
U dzieci za realizację szczepień obowiązkowych odpowiada lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej.

Dzieci, które chodzą do przedszkola i szkoły podstawowej (6. rok życia), powinny mieć
wykonane szczepienie przypominające przeciw odrze, śwince i różyczce.
U dzieci z Ukrainy i dzieci starszych, które nie były szczepione przeciw odrze, szczepienia
ochronne powinny być realizowane według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz).
Ustala go lekarz pediatra, który kwalifikuje do szczepienia na podstawie PSO.
Szczepienia są bezpłatne. Zaległe szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce
(szczepionką MMR) powinno być wykonane jak najszybciej – zwłaszcza, gdy nie ma
dokumentacji medycznej szczepień dziecka.

Zachęcam Państwa do sprawdzenia, czy dziecko jest zaszczepione. Namawiam także do
zgłaszania się z dziećmi na szczepienia ochronne. To bardzo ważne. Szczepienie nie tylko
chroni Państwa dziecko, ale też buduje odporność grupową.

Szczegółowe i rzetelne informacje na temat szczepień zamieszczone są na stronie
szczepienia.info – prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH -
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Mogą Państwo tam znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące
szczepień oraz informacje o chorobach zakaźnych, którym zapobiegają szczepienia.

Zachęcam również do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami edukacyjnymi i
ulotkami o szczepieniu przeciw odrze.

Szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z PSO budują odporność młodego człowieka i
chronią przed poważnymi konsekwencjami chorób zakaźnych teraz i w przyszłości.
Aby utrzymać wysoki poziom ochrony przed odrą, od ponad pół wieku na całym świecie
kontynuowane są szczepienia ochronne.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Wojciech Konieczny
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Oryginalny list do wglądu:***

Zarządzenie nr 1002/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 25.04.2024 roku


w sprawie ustalenia w roku 2024 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j. ) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2736 ) na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rad rodziców, zarządza się co następuje:

§ 1 Ustala się obowiązujące w roku 2024 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko:
1) Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 - od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.
2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9 - od dnia 01.08.2024 do dnia 31.08.2024 r.
3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 - od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.
4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10 - od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

§ 2 1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. pełni Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9.
2. Dyżur wakacyjny w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. pełni Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 oraz Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10.

§ 3 Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko oraz placówek oświatowych.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Wińsku oraz Dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.***
***

Drodzy Rodzice! Drodzy Opiekunowie Prawni!
Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu


Drodzy rodzice/opiekunowie prawni proszę zapoznać się z INFORMACJĄ o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania) oraz DEKLARACJĄ ZGODY.

Informacja do wglądu:

Deklaracja zgody do pobrania:***TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE


Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Czytaj więcej...


Wróć do spisu treści